ประวัติและชีวิตการทำงาน

article thumbnail10-18 กุมภาพันธุ์ 2556 คณะการแพทย์ศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตยาสมุนไพรแด่ชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตั นำทีมโดย ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดี คณะการแพทย์แผนตะวันออก...
 

 

Bibliography in English

article thumbnailThe Faculty of Pharmacy, Rangsit University recognizes the indispensability of  on-the-job training for pharmacist students to develop their skills and prepare themselves to enter the demanding...
Go to top