คณะการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิตสานฝันพันธกิจแด่ชุมชนสามจังหวัดชายแดนใต้

10-18 กุมภาพันธุ์ 2556 คณะการแพทย์ศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตยาสมุนไพรแด่ชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตั นำทีมโดย ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดี คณะการแพทย์แผนตะวันออก ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส จ.ปัตานี และ จ.สุราษฏร์ธานี จัดตั้งและส่งเสริมการผลิตยาสมุนไพรในชุมชน


โครงการดังกล่าวมุ่งส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรไทยและส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ม.รังสิต ร่วมสนับสนุนในการวางแผนการผลิต สูตรการผลิต ฉลากยา การวิเคราะห์ยาและประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการจัดตั้งโรงงานยาสมุนไพร

 

โครงการดังกล่าวมุ่งสนับสนุนชนต่างๆๆให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และส่งเสริมสุขภาพ ใช้ผลผลิตภายในพื้นที่ในการผลิตยาสมุนไพร ซึ่งคาดหวังให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทั้งในเรื่องของรายได้และสุขภาพตามตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง

 

ภาพกิจกรรม

การผลิตยาสมุนไพร ที่ ร.พ.อำเภอจะแนะ จ.นราธิวาส

Share

Bibliography in Thai

article thumbnail10-18 กุมภาพันธุ์ 2556 คณะการแพทย์ศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตยาสมุนไพรแด่ชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตั นำทีมโดย ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดี คณะการแพทย์แผนตะวันออก...

 

 

Go to top