ชีวิตของเธอก็แค่นักเล่นแปรธาตุ

ครั้ง หนึ่งนานมาแล้ว มีนักเล่นแปรธาตุผู้หนึ่งเกิดบนเกาะ ย่าของนักเล่นแร่แปรธาตุนั้นเป็นนักบวช ปู่ของนางเป็นแพทย์ เมื่อเล็ก นักเล่นแปรธาตุปรารถนาจะเป็นนักดนตรี ทว่าด้วยเหตุทั้งปวงแห่งชีวิต นางจึงเป็นดังที่เป็น

นักเล่นแร่แปรธาตุนั้นมีความสามารถ เข้าร่วมกับหมู่นักเล่นแปรธาตุของพระราชา ทว่านางเป็นนักเล่นแปรธาตุที่แปลกเอาการอยู่ ด้วยว่านางมิได้ปรารถนาจะผสมแร่เพื่อสร้างทอง ไม่ต้องการเพชรพลอย หรือแม้ศิลานักปราชญ์ นักเล่นแร่แปรธาตุเห็นว่าสิ่งทั้งปวงนั้นล้วนไม่คงทน นางเป็นผู้ผสมยา มีความเชื่อว่าตนจักช่วยชีวิตมนุษย์ ด้วยว่าสำหรับนางแล้ว ชีวิตมนุษย์มีค่ายิ่งกว่าโลหะและศิลาอันผู้คนเรียกว่าทองและเพชร และยิ่งกว่าชีวิตเป็นอมตะนิรันดร์หรืออำนาจล้นฟ้าของนางเพียงผู้เดียว

 


ต่อ มา ในอาณาจักรมีโรคระบาดร้ายแรง แต่โรคเกิดในที่ต่ำ ผู้คนทั้งปวงว่าโรคเกิดเพราะคนป่วยสมพาสกันอย่างต่ำช้า ดังนี้จึงเป็นที่รังเกียจ ผู้คนน้อยนักทราบความหมายแท้จริงของโรค หรือประสงค์จะทราบ เพราะขอเพียงตนปลอดภัยดีแล้วจะสนใจไปด้วยเหตุใด

มี ผู้ผสมยาต่างแดน ผสมยาสำหรับชลออาการของโรคดังกล่าวได้ ทว่าจำเนียรกาลผ่านไป ตัวยาสำคัญสำหรับรักษาโรคกลับตกเป็นสมบัติของผู้ยิ่งใหญ่สามพวก ต้องกินยาจากผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามรวมกัน จึงพอยืดชีวิตตนไม่ให้ตาย เมื่อเป็นดังนั้น ยาจึงมีราคาสูงยิ่งนัก ผู้คนร่ำรวยรอดอยู่ได้ ผู้คนยากจนก็ล้มตายไป

นักเล่นแร่แปรธาตุของข้าพเจ้าทราบความนี้ จึงได้ทดลอง หมายรวมยาทั้งสามเข้าด้วยกัน ทำยาที่ดีกว่าเดิม แต่คนในสำนักของนางล้วนหวาดกลัวการกระทำดังกล่าว เขาว่านางยุ่งเกี่ยวกับสารมีพิษ ทำร้ายตนเอง ทั้งจะทำให้ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามขุ่นเคืองไม่พอใจ ด้วยเหตุนี้ นักเล่นแปรธาตุจึงถูกขับให้ไปทดลองยาเพียงผู้เดียวในห้องแคบริมตึก นางกระทำเช่นนั้นเป็นเวลาหกเดือน ทั้งกลางวันและกลางคืน ภายหลังจึงมีผู้รู้สึกเห็นใจเข้าช่วยด้วยประปราย ผ่านไปสิบปี ยาค่อยเสร็จสมบูรณ์

แต่แม้ยาเสร็จแล้วก็จริง ทว่านำออกให้ผู้คนไม่ได้ เพราะผู้ดูแลเรื่องยาของอาณาจักรมีความหวาดกลัวผู้ยิ่งใหญ่อย่างยิ่ง ไม่ยอมประกาศเรื่องยานี้ให้คนรับรู้ ต่อมา เมื่อนักเล่นแปรธาตุของข้าพเจ้านำยาออกไปด้วยตนเอง ผู้ยิ่งใหญ่กลุ่มหนึ่งก็ฟ้องนางเป็นความสาหัส แม้นางโต้เถียงว่า นี่เป็นเรื่องชีวิตมนุษย์ คนเหล่านั้นก็มิได้สนใจ นางสู้ด้วยข้อกฎหมายอันระบุไว้ให้นางใช้ยาได้ คนเหล่านั้นก็พากันแก้กฎหมายเสีย นางจึงฟ้องร้องเขากลับเรื่องแก้กฎหมายอันเป็นถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ของหลวง เป็นเหตุให้ความยืดเยื้ออยู่หลายปี แต่ระหว่างที่ยังไม่ตัดสินคดี นางก็มีสิทธิ์จ่ายยาให้ประชาชน

นางจ่ายสูตรยาไปยังโรงผลิต ทำให้ยาถูกลงเป็นอันมากประมาณหลายสิบเท่า ผู้คนที่ตายก็ลดจำนวนลง มีคนวิจารณ์นางเป็นอันมาก เช่นว่าทำให้คนพอใจเสื่อมศีลธรรม มาสมพาสอย่างต่ำช้ามากขึ้น ผู้คนว่ายาของนางนี้ประกอบขึ้นทำไม มีแต่จะทำให้เชื้อในกายคนคงยิ่งดื้อยาง่ายขึ้นเร็ววัน บางครั้งนางก็ไม่เข้าใจ บางครั้งนางสงสัยว่า คนเหล่านั้นเคยเห็นคนตายดังที่นางเคยเห็นหรือไม่ เคยเห็นเด็กทารกที่มารดาตายด้วยโรค และตัวเด็กนั้นเองก็ติดโรค แม้ปราศจากความผิดใดยังต้องตายหรือไม่ นางมิได้อยากกล่าวเกินเลยให้น่าสงสารแต่ประการใด เพียงไม่เข้าใจเท่านั้นเอง

กระนั้น นางก็จ่ายยาดังกล่าว และดูแลจนยาแพร่หลายไปทั่วเป็นเวลาหลายปี นางมีตำแหน่งใหญ่ในสำนักของตน ทว่าลาภยศชื่อเสียงเหล่านั้นมิได้มีความหมาย วันหนึ่ง ขุนนางใหญ่ในประเทศนางหวังโอ่อวดอำนาจราชศักดิ์ หวังโอ่อวดว่าตนมีเมตตากรุณา ก็สัญญากับประเทศยากจนข้นแค้นประเทศหนึ่งว่าจะมอบสูตรยา อันนักเล่นแปรธาตุของข้าพเจ้าคิดขึ้นนี้ให้ นักเล่นแร่แปรธาตุของข้าพเจ้ามีความยินดี คิดว่าจะได้ช่วยผู้คนอื่น ๆ อีก ก็เตรียมตัวเตรียมใจหมายจะเดินทางไปยังประเทศยากจนนั้น แต่ขุนนางปรารถนาเพียงโอ่อวดอำนาจและความเมตตา ครั้นได้แสดงแล้ว และเห็นว่าไม่มีประโยชน์ใด ๆ กับตนอีกต่อไป ก็อ้างเรื่องความสลับซับซ้อนทางการเมือง ทิ้งสัญญาเสีย มิได้ทำตาม

นัก เล่นแปรธาตุของข้าพเจ้านึกว่าตนจะได้ไปแดนไกล ก็ติดต่อไปยังขุนนางนั้น ได้รับคำอธิบายเป็นกโลบายการเมืองซับซ้อนมากมาย นักเล่นแร่แปรธาตุของข้าพเจ้าไม่เข้าใจ ด้วยในสายตาของนาง ชีวิตก็ยังคงเป็นชีวิตอยู่นั่นเอง ดังนี้เมื่อออกจากที่ของขุนนางในวันดังกล่าว นางจึงยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งราชการเดิมของตน ออกจากฐานะทั้งปวงที่เคยมี นางกลายเป็นคนธรรมดา ถือย่ามธรรมดาออกจากบ้านตนไป แต่นั้นข้ามผ่านมหาสมุทรทั้งเจ็ด ข้ามผ่านแผ่นดินนับร้อยโยชน์ แต่นั้นนางเดินทางเพื่อผู้อื่น สอนผู้อื่นทำยา บางครั้งก็สำเร็จ บางครั้งก็ไม่สำเร็จ บางครั้งนางก็ดีใจ บางครั้งนางก็เสียใจ

###

ข้างบนนั่นคือเรื่องของดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ที่สัญญาว่าจะเล่าให้ฟังค่ะ เรื่องทั้งหมดเป็นความจริง เพียงแต่ simplify บ้าง

คัดลอกเรื่องนี้จาก
Share

Bibliography in Thai

article thumbnail10-18 กุมภาพันธุ์ 2556 คณะการแพทย์ศาสตร์ ม.รังสิต จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตยาสมุนไพรแด่ชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตั นำทีมโดย ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดี คณะการแพทย์แผนตะวันออก...

 

 

Go to top