คลิปวิดิโอ เภสัชกรยิปซี...ในรายการหนึ่งคนไทยในสยาม

 

 คลิปสัมภาษณ์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ในรายการหนึ่งคนในสยาม