คลิป ๕o ปีของการพัฒนาประเทศ" มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 23 มิถุนายน 2554

สรุป สัมมนาวิชาการ "๕o ปีของการพัฒนาประเทศ" มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 23 มิถุนายน 2554